FAST TRANSLATOR
Sverige

Igbo – ett litet men inflytelserikt språk

Språket igbo talas i Nigeria och har idag cirka 30 miljoner modersmålstalare. Det är då främst igbo-folket som talar det. Några av de första verken som publicerades på igbo hade koppling till den kristna kyrkan, då missionärer använde termer på igbo i sina verk. Det var dessutom under tidigt 1900-tal, genom kyrkan, som igbo fick en standardvariant. Dock finns det än idag många dialekter av igbo, men det är främst i standardvarianten som man ser lånord från andra språk.

Vi samarbetar med frilansöversättare från Nigeria som har igbo som modersmål. De är bekanta med de olika dialekterna, men nyttjar främst standardvarianten. Vi ser till att er översättning anpassas efter avsedd målgrupp.

P:\MoveToFutureBackOfficeHR\Marketing team\FIVEER images\Mixed Topics\Worldwide_Translation office_widht 300.png


Få en offert inom 5 minuter

Tonspråk

Igbo är vad man kallar ett tonspråk, vilket innebär att många ord i tal kan betyda skilda saker beroende på tonhöjden. De stavas med andra ord likadant, och uttalas nästan likadant också, men en viss skillnad i tonhöjd ändrar innebörden. Ordet akwa, kan exempelvis betyda antingen gråta, säng eller ägg beroende på tonhöjden. I skrift markerar man normalt sett inte detta med hjälp av accenttecken, utan man förväntas utläsa utifrån kontexten vilket ord skribenten avsåg.

Igbo i skrift

Historiskt sett har igbo haft olika skriftsystem, men numera skrivs igbo främst med latinska bokstäver. Den vanligaste meningsbyggnaden är subjekt, verb och objekt, vilket är samma meningsbyggnad vi har på svenska. Till skillnad från svenska är dock adjektiv en väldigt sluten ordklass i igbo, vilket innebär att det sällan tillkommer nya adjektiv, och det antal som redan finns är begränsat.

Talare av igbo värderar korrekt användning av ordspråk högt. Att på ett smidigt sätt kunna integrera ordspråk i det man skriver ses som ett tecken på att man behärskar språket. På vår översättningsbyrå anlitar vi enbart översättare med målspråket som modersmål. De har dessutom gedigna studier i källspråket, så ni kan lita på att deras språkanvändning håller en hög nivå.

Handplockade översättare

Om ni vill ha en broschyr, ett nyhetsbrev eller en webbsida översatt ger vi uppdraget till en handplockad översättare. Vi tittar på vem som är bäst lämpad för den typen av översättning. Det behöver vara någon som skriver ledigt och har erfarenhet av copywriting.

Översättningar av affärsavtal och andra officiella dokument behöver ofta en juridisk översättare. Vi har även det! Efterfrågan på juridiska översättningar i Nigeria är hög och vi har översatt många avtal av olika slag.

Snabböversättningar till igbo

Vi erbjuder snabböversättningar från svenska till igbo och igbo till svenska. Det innebär att vi översätter direkt mellan språken utan att behöva översätta till engelska först. Det sparar både tid och pengar för er som kund!


Få en offert inom 5 minuter